Baum
Johann Philipp Tritthart
geb. / Birth: 16 Nov 1847 Josefow (Gal.)


Vater / Father: Johann Adam Tritthart (22 Dec 1822 - 15 Apr 1881)
Mutter / Mother: Maria Katharina Berg (13 Oct 1822 - 11 Sep 1870)

verh. / married: Sophia Ermel (30 Jan 1848 - 23 Jun 1904)

seit / since 26 Jan 1869

in Josefow (Gal.)
Kind(er) / child(s):
1: Jakob Tritthart

(23 Oct 1869 - )


2: Christine Tritthart

(5 Apr 1871 - )


3: Marie Tritthart

(25 May 1873 - )


4: Barbara Tritthart

(14 May 1875 - )


5: Adam Tritthart

(13 Aug 1877 - 5 Apr 1879)


6: Heinrich Tritthart

(2 Nov 1879 - 1 Jan 1913)


7: Moritz Tritthart

(26 Feb 1882 - )


8: Therese Tritthart

(27 May 1884 - )


9: Dorothea Tritthart

(5 Jan 1887 - )


10: Sophie Tritthart

(8 Sep 1890 - )


Personenliste / List of people

Zurück zur Aufruf-Seite
Liste der Nachnamen / List of surnames

Back to family tree search page

© 2021 PT Hinweis zum Datenschutz / privacy note WebSeitenWartung.de