Baum
Wilda Emma Armstrong
geb. / Birth: **.**.****
gest. / Death: **.**.****verh. / married: Reinhold Joseph Trithart (**.**.**** - 19 Oct 1969)

seit / since **.**.****


Kind(er) / child(s):
1: Ronald Barry Trithart

(**.**.**** - )


2: Marion Ethel Trithart

(**.**.**** - )


3: Raymond Lawrence Trithart

(**.**.**** - 31 Jan 1986)


4: Norman Wayne Trithart

(**.**.**** - 3 Jul 1968)


5: Marilyn Louise Trithart

(**.**.**** - )


6: Karen Ellen Trithart

(**.**.**** - )


7: Neil Milton Trithart

(**.**.**** - 25 Feb 1978)


8: Kathy Ann Trithart

(**.**.**** - )