Baum
Jakob Tritthart
geb. / Birth: 9 Mar 1876 Josefow (Gal.)
gest. / Death: 17 Jul 1938 Graz (A)


Vater / Father: Adam Tritthart (27 Oct 1849 - 28 Mar 1935)
Mutter / Mother: Dorothea Ermel (30 Sep 1851 - 6 Feb 1910)

verh. / married: Anna Pucher (17 Apr 1880 - 3 Jan 1956)

seit / since 6 Nov 1898

in Trebesing (A)
Kind(er) / child(s):
1: Otto Tritthart

(9 Aug 1899 - 6 Aug 1961)


2: Alfred Tritthart

(12 Dec 1900 - 15 Apr 1979)


3: Fritz Tritthart

(13 Jul 1902 - 3 Jan 1962)


4: Karl Tritthart

(7 May 1905 - 30 Jun 1974)


5: Hilde Tritthart

(5 May 1907 - 18 Jul 1976)


6: Edgar Tritthart

(11 Apr 1909 - 10 Nov 1972)


7: Heinrich Tritthart

(**.**.**** - 25 May 1980)


8: Herbert Tritthart

(**.**.**** - 29 Jun 1986)


9: Erwin Tritthart

(**.**.**** - **.**.****)


10: Ernst Tritthart

(**.**.**** - 12 Jun 1920)


Personenliste / List of people

Zurück zur Aufruf-Seite
Liste der Nachnamen / List of surnames

Back to family tree search page

© 2021 PT Hinweis zum Datenschutz / privacy note WebSeitenWartung.de